این صفحه نمایشی از سبک اصلی RTL موجود درقالب فروشگاه هندی از نسخه ۱٫۱ است. لطفا لینک زیر را برای دیدن صفحات موضوع مشخص با سبک های RTL اعمال شده به آنها دنبال کنید.

توجه داشته باشید، بخش سربرگ و پاورقی بدون تغییر و دقیقا مانند نسخه LTR از قالب فروشگاه هندی قرار گرفته است.

با مشاهده صفحه داکیومنتشن می توانید کار با گزینه های تغییر قالب هنذی را یاد بگیرند.